Obsah

I.  Úvodní ustanovení
II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci
A. Práva žáků
B. Povinnosti žáků
C. Práva zákonných zástupců
D.Povinnosti zákonných zástupců
III. Provoz a vnitřní režim školní družiny
IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
V.  Zacházení s majetkem školní družiny
IV. Závěrečné ustanovení

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vnitřní řád ŠD je vydáván v souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění. Je platný pro součást školní družiny právnické osoby Základní škola a    mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace. Ustanovení vnitřního řádu platí i při účasti na akcích organizovaných ŠD mimo areál organizace.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost podle vlastního ŠVP. Činnosti ŠD probíhají formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Příprava na vyučování se prolíná činnostmi nebo probíhá formou her.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

A.   PRÁVA  ŽÁKŮ

Žáci docházející do ŠD mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech  dítěte“.
Žáci docházející do ŠD mají právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na    svobodu projevu. Mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Vyjadřují se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.. Vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušného chování.
Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy.
Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím a mají právo na ochranu před     informacemi, které škodí jejich zdraví.
Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním a všemi druhy toxikománie.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám.

B.  POVINNOSTI ŽÁKŮ

Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování.
Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob,  školním   řádem a  vnitřním řádem ŠD. Bez vědomí vychovatelky neopustí oddělení ŠD.
Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí.
Zjistí - li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. Zapomenuté a nalezené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce.
Pokud žák narušuje soustavně činnost ŠD a vnitřní řád ŠD, může být rozhodnutím ředitelky ze ŠD vyloučen.

C.  PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce žáka má právo na informace o chování svého dítěte u vychovatelky.
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci ve školní družině.

D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do ŠD v termínu uvedeném na zápisovém lístku.
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech.
Zákonní zástupci jsou povinní včas uhradit poplatek za pobyt ve ŠD. Poplatek se platí bezhotovostně na účet školy současně se stravným.
Z bezpečnostních důvodů nelze uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti.

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Provoz ranní školní družiny začíná v 6.45  - 7.40 hodin. Příchod je možný pouze do 7.30 hodin. Odpolední družina začíná v 11,40 – 16.00 hodin, kdy se škola zamyká.
2. Vychovatelka využívá v co největší míře pěkného počasí k organizaci činností mimo ŠD (školní zahrada, hřiště, příroda). ŠD může dále využívat tělocvičnu, PC třídu a ostatní prostory školy.
3. Oddělení školní družiny navštěvuje 25 žáků. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci z 1. a 2. třídy. Počet se dle možností doplňuje žáky 3. třídy první týden v září dle těchto kritérií:  věk dítěte a vzdálenost bydliště.
4. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
5. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Dítě je ze školní družiny vydáno pouze zákonnému zástupci nebo osobě uvedené na zápisním lístku. V případě nevyzvednutí žáka do 16 hodin jsou telefonicky
kontaktováni zákonní zástupci žáka a informována ředitelka školy. Pokud není dítě vyzvednuto ani poté, je kontaktována policie.

Dítě nelze uvolnit na základě telefonické žádosti.

6. Účastnický poplatek za pobyt dítěte ve ŠD za měsíc stanovuje ředitelka takto:

-  ranní ŠD                   30,- Kč

-  odpolední  ŠD         100,- Kč

-  celodenní                130,-Kč

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Žáci jsou povinni chránit zdraví své, svých spolužáků, pracovníků školy i  ostatních osob.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajišťována po celou dobu provozu ŠD.
.Žáci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností ŠD, okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne potřebnou pomoc, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce.
Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy, léky) v areálu školy.
Projevy šikany mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování jsou v prostorách školy a při akcích školní družiny přísně zakázány.

V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.
Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob a udržují je v pořádku
Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.
Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit, případně zajistit opravu.

VI. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 28.8.2020
2. Ruší se platnost předešlého Vnitřního řádu školní družiny
3. Platnost Vnitřního řádu školní družiny platí s účinností od 1.9.2020 na dobu neurčitou.


V Dlouhé Třebové  28.8.2020                               Lenka Zlesáková(vychovatelka ŠD)                                                                                             Mgr. Alena Kopecká (ředitelka školy)