Provoz ŠJ a výdejní doba

Provoz ŠJ se řídí novelou vyhlášky O školním stravování č. 107/2005  Sb. ze dne 23. 12. 2011 Hygienickými předpisy vyhláška 602/2006 Sb. A zákonem č. 561/2004 Sb. O školním vzdělávání vše v platném znění. Provozní doba je dána provozem Základní školy a mateřské školy Dlouhá Třebová. Výdejní doba pro ZŠ je daná platným rozvrhem. Doba vydávání ostatním strávníkům :

                                              cizí strávníci, senioři a MD     10,35 – 10,50  hod.    

                                                                           MŠ      11,10 – 11,35  hod.

                                                                           ZŠ      11,45 hod. 

 

Od 24.5. 2023 dochází ke změně ve výdeji odpoledních svačin pro strávníky MŠ (do odvolání).

Týká se to dětí, které půjdou po obědě domů nebo první den nemoci (rodiče si oběd vyzvedávají).

Pro tyto děti bude svačina vydávána formou ovoce. Děkuji za pochopení.

 

 Jídelní lístek – je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a na webových stránkách školy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. Informace o alergenech obsažených v potravinách bude poskytnuta na požádání u vedoucí ŠJ.      

Doplňková činnost – v rámci doplňkové činnosti mohou obědy odebírat senioři, rodiče na MD, dlouhodobě nemocní a ostatní cizí strávníci a to do naplnění kapacity 22 strávníků. Přednost mají senioři a dlouhodobě nemocní. 

 

Stravné a jeho výše

Finanční limity na nákup potravin se řídí podle novely vyhlášky č.107/2005 Sb. s účinností od 1. 9.2021

Stravné dětí, žáků a zaměstnanců se platí formou bezhotovostního platebního styku. Peníze musí být složeny na účtu školy do 20. dne předešlého měsíce (např. v srpnu na září…). Pokud úplata za školní stravování není ve stanoveném termínu uhrazena zákonným zástupcem nezletilého žáka včas, pak školní stravování není žákovi poskytováno do doby, než je částka uhrazena.

Důchodci se stravují v rámci doplňkové činnosti (sociální program obce). Důchodci i cizí strávníci platí v hotovosti v kanceláři školní jídelny. Zpravidla první dva pracovní dny v měsíci

 od 7,00-8,00 a od 10,30-11,30 hodin.

Vyúčtování a vrácení přeplatků stravného je provedeno 1x ročně k poslednímu dni školního roku. Změna čísla účtu, na který má být vrácen přeplatek, musí být nahlášena nejpozději do 30.6.

Výše stravného je uvedena v sekci Informace.

 

Přihlašování a odhlášky obědů

Zákonný zástupce žáka/žákyně se přihlásí u vedoucí školní jídelny ke stravování. Obdrží přihlášku ke stravování a vyplněnou ji odevzdá vedoucí ŠJ. Pokud zákonný zástupce nenahlásí jiný nástupní termín, je od dalšího dne přihlášen ke stravování.

Děti, které přechází z MŠ do ZŠ, jsou automaticky převedeny do nové kategorie a není nutné nové přihlášení.

Příjem odhlášek a přihlášek je od 7,00 – 12,00 hodin vždy jeden den předem v kanceláří vedoucí ŠJ nebo na tel. čísle 732 903 070. Odhlášení oběda bude provedeno na základě telefonické žádosti zákonných zástupců nebo písemné žádosti zákonných zástupců. 

V souladu s vyhláškou o školním stravování a školským zákonem má dítě nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole (MŠ).  První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče do 13 hod. Ostatní dny je nutno odhlásit, není nárok na obědy.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb., §119, se uskutečňuje školní stravování pouze  v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle Vyhlášky č. 107/205 Sb. může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti).

Na dobu prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni. Děti, zaměstnanci ZŠ a MŠ a cizí strávníci jsou odhlášeni v době uzavření provozu ŠJ.

Přihláška ke stravování je ke stažení v sekci přihláška. 

 

Dietní stravování

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování. Pokud zákonný zástupce dítěte přinese potvrzení od lékaře, že dítě má opravdu zdravotní omezení v příjmu potravy-dieta dle lékařského určení, je sepsána „Dohoda o donášení diety do školní jídelny“. Zákonný zástupce dítěte přinese doma připravenou stravu v označené uzavíratelné nádobě. Zaměstnankyně kuchyně stravu uloží do lednice, na místo, které je označené jménem dítěte, a je pro tuto stravu určené. Oběd je ohříván a vydáván v určeném čase.

 

Distanční výuka a ředitelské volno

V době distanční výuky - oběd vydáván  do jednorázových obalů a v době ředitelského volna- není nárok na oběd.

 

Průběh stravování dětí a žáků, práva a povinnosti dětí a žáků a zákonných zástupců a zacházení s majetkem ŠJ          

 1. Do jídelny odcházejí žáci v doprovodu pedagogického pracovníka po skončení vyučování.
 2. V jídelně se žáci a děti řadí ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele.
 3. Žákům ani dětem není z bezpečnostních a hygienických důvodů povolen vstup do školní kuchyně.
 4. Ve školní jídelně zachovávají žáci a dětí pravidla slušného chování a při stolování pravidla slušného stolování.
 5. Všichni strávníci jsou povinni zacházet slušně a opatrně s majetkem školského zařízení a s majetkem školní jídelny a dbát na jeho dobrý stav. Při znehodnocení může ŠJ požadovat náhradu škody.
 6. Strávníkům je vydáván kompletní oběd (polévka, hlavní chod- včetně masa a příloh, nápoj), případně doplněk (ovoce, salát, dezert).
 7. Žáci a děti nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.
 8. Informace o alergenech obsažených v potravinách poskytne na požádání vedoucí školní jídelny ústně.
 9. Veškerá podávaná jídla se konzumují ve ŠJ. Vynášení jídla z jídelny není dovoleno (výjimku tvoří ovoce nebo sušenky). Žáci neodhazují odpadky v budově školy a okolí.
 10. Použité nádobí odkládají strávníci na určené místo.
 11. Po obědě odejdou žáci a děti neprodleně z jídelny.
 12. V případě, že žák nebo dítě umaže stůl, židli nebo podlahu, požádá o úklid zaměstnance kuchyně.
 13. Běžný úklid během pracovní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.
 14. Úklid po skončení provozu zajišťuje uklízečka ZŠ nebo MŠ.
 15. Je nutné, aby jednotlivé skupiny strávníků dodržovaly určenou výdejní dobu.
 16. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří přivedou žáky z poslední vyučovací hodiny nebo ze školní družiny.
 17. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Seznam učitelů, kteří konají dozor, je vyvěšen v jídelně. Vychovatelka školní družiny koná dozor u svého oddělení.
 18. Strávník má právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
 19. Zákonný zástupce má právo na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny, na informovanost týkající se výroby stravy( alergeny, suroviny).
 20. Zákonný zástupce má povinnosti: hradit včas stravné, dodržovat vnitřní řád školní jídelny, nahlásit případné změny (číslo účtu, ukončení stravování), neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci.

 

Zaměstnanci byli seznámeni.                                     Mgr. Alena Kopecká, ředitelka školy

Dlouhá Třebová 1.9. 2022                                         Blanka Wenigová, vedoucí ŠJ