Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve středu 24. 4. 2024v budově ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová od 14 do 17.00 hod.

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí 
561 17 Dlouhá Třebová, Školní 199, tel.:777 850 811, datové schránky ID: hqt3zac
IČO 75017156, bank. sp.: KB 278769370277/0100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vnitřní směrnice k zápisu dětí do prvního ročníku ZŠ ve školním roce 2024/2025
Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve středu 24. 4. 2024 v budově ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová od 14 do 17.00 hod.
Kritéria pro přijímání žáků:
Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem
trvalého pobytu v Dlouhé Třebové. Počet žáků, které je možné přijmout - kapacita 1. ročníku
je max. počet 30 žáků.

I. Právní rámec
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30.
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
§ 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy
rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

II. Organizace zápisů
Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“).
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole

Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti (příklad viz Příloha č. 2) o přijetí k povinné školní docházce uvede
zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k
tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
 jméno a příjmení tohoto zástupce,
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných
pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
 o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném
nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16
školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského
poradenského zařízení,
 údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem
informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky
pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí
zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace
o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

III. Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce
Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí
k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36
téhož zákona.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto
skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 5 školského zákona).
1 Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná (např. kde se bude dítě vzdělávat), rozhodne
o tom na návrh rodiče soud (§ 877 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
2 Blíže viz § 64 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Dlouhé Třebové 16.2. 2024                                         Mgr. Alena Kopecká, ředitelka