Zápis z 35. jednání Školské rady ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová ze dne 16.10. 2023
Přítomni: Bc. J. Minářová, Mgr. P. Osohová, Ing. M. Preisler, Mgr. L.Beranová, P. Fišar
Omluvena: Ing. K. Slezáková,
Hosté: Mgr. A. Kopecká
ZÁPIS:
1.    Hlasování o účasti hosta Mgr. Aleny Kopecké
Pro 5, proti 0, zdrželo se 0
2.    Seznámení s Výroční zprávou (všichni přítomní obdrželi Výroční zprávu mailem k možnosti prostudování).
3.    Posílení osvětlení v okolí školy (tmavá ulička vedle kostela)
4.    Vstup rodičů na školní zahradu a do budovy ZŠ zůstává po poradě se zaměstnanci v současném režimu. Rodiče mají kdykoli možnost se telefonicky spojit s pedagogy a navštívit ŠD, třídy, výuku. Nebo se domluvit videotelefonem na budově ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ. Také možnost počkat ve vstupu školy v případě nepříznivého počasí.
5.    Možnost ke zvážení pana Ing. Preislera – rekuperace ve třídách a klimatizace v kuchyni školy (klima ve třídách a úspora energií).
6.    Led osvětlení do tříd (úspora energií a vliv na pozornost dětí).
7.    Možnost vybudování přístřešku u vstupu do školy a oprava rozdroleného betonu u vchodových dveří.
8.    Dotaz rodičů na čas využívání Nového hřiště (doba užívání se zdá krátká, děti nemají jiné sportoviště)
9.    Kapacita kuchyně (stravování dětí, které se účastní příměstského tábora je možná).
10.    Potřeba pořízení nových interaktivních tabulí.
11.    Možnost odmontování nádoby v přízemí školy.
12.    Venkovní učebna – podmínkou je bezbariérové WC.
13.    Vánoční koncert (současní a bývalí žáci ZŠ), vystoupení pro seniory a Rozsvěcení vánočního stromu.


V Dlouhé Třebové 16.10.2023                        zapsala Mgr.Pavla Osohová