Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech, v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. MDS se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání dětí. Jedná se o metodu motoricko – akusticko – optickou, v níž na sebe všechny tři složky přirozeně navazují.

Metoda dobrého startu napomáhá všestrannému rozvoji dětí.  U dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky s motorikou, u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda je určena  pro předškolní děti a pro děti s odloženou školní docházkou. U dětí rozvíjí řeč, vnímání, grafomotoriku, soustředění. Vše probíhá prostřednictvím hry, v níž jsou začleněna cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková.

Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, rytmus, řeč a grafomotoriku, může napomoci předcházení možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii u dětí.

MDS tvoří 25 lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písni, která v různých podobách prolíná celou lekci.  Od rytmu, melodie a  slov písně se odvíjejí  pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

 

Struktura lekce

  • zahájení – motivace
  • posílení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností – verbálních i nonverbálních
  • specifické cvičení – posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace
  • pohybová cvičení
  • píseň – pohyb, cvičení pohybově akustická
  • píseň – pohyb – grafický záznam, cvičení pohybově akusticko optická
  • závěr – hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání