Třídy

Mateřská škola má dvě třídy věkově smíšených dětí, což umožňuje soužití mladších a starších dětí. Toto složení dětí vytváří přirozené sociální prostředí, které modeluje strukturu velké rodiny, čímž se více rozvíjí pocit sounáležitosti, soucítění, ohleduplnosti a vzájemné tolerance. Děti lépe zvládají adaptaci, starší děti pomáhají těm mladším, pomohou jim lépe se orientovat v novém prostředí a jeho životě.

Věkově heterogenní skupina dětí nabízí rozmanitější sociální zkušenosti, dítě má možnost nápodoby různých sociálních rolí a u starších dětí přirozeně rozvíjí pocit zodpovědnosti za své mladší kamarády. Mladší děti se nápodobou učí novým dovednostem a nenásilně rozvíjejí svoji samostatnost postupným zvládáním běžných úkolů a situací, za pomoci starších dětí.

Rodiče mají možnost zařadit sourozence, či děti, které spolu kamarádí i mimo školku, do jedné třídy.

 

1.třída – Motýlci

učitelky

Monika Krásová (zástupkyně ředitelky)

Jana Vojáčková

 

2. třída – Sluníčka

učitelky

Šárka Kovářová

Mgr. Jana Kántorová

 

 

Učitelky ve třídách pracují podle svých třídních vzdělávacích programů.

 Učitelky úzce spolupracují s rodiči dětí a citlivě respektují individuální potřeby dětí.

Nejmladší děti si pozvolna zvykají na denní činnosti v mateřské škole, seznamují se s režimem a rituály. Od začátku jsou přirozeně, ale důsledně vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování. Učí se komunikovat s kamarády ve třídě i s dospělými v mateřské škole. Poznávají třídní pravidla a rituály, učí se je respektovat. Nabídka činností je široká a pestrá, s velkým důrazem na hru.

Vzdělávací nabídka pro starší děti se pozvolna obohacuje a rozšiřuje, děti jsou důsledně vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za svoje chování. U předškoláků je ve vzdělávací nabídce více činností zaměřených na  přípravu na vstup do základní školy.