Kompletní ŠVP je k nahlédnutí v mateřské škole.

 

V naší mateřské škole pracujeme podle vzdělávacího programu :

S motýlkem letíme ke sluníčku, celý svět poznáme za chviličku

 

Název našeho programu vychází z  rozdělení tříd na „ Motýlky“ a „Sluníčka“ a naším východiskem je spolupráce, společné výpravy za poznáním. Přestože jsme dvě samostatné jednotky, dvě třídy, které pracují podle svých Třídních vzdělávacích programů, sílu vidíme i ve spolupráci a ve společné snaze dosáhnout vytyčených cílů. Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti s celou skupinou, kdy se učíme jeden od druhého a každý přispívá svými vlastními silami k cestě za poznáním a k vytvoření prostředí, kde se všichni budeme cítit spokojeně a kam se budeme těšit a s radostí se vracet.

Během roku uskutečňujeme mnoho dětských akcí, společných pro obě třídy, které jsou prostředkem k vytváření již zmíněného pocitu sounáležitosti.

Při tvorbě Školního vzdělávacího programu jsme nevycházeli z žádného modelového programu, jedná se o náš vlastní projekt. Nenabízíme specifické jednostranné zaměření, ale sledujeme všestranný rozvoj dětí a směřujeme k rozvoji harmonické osobnosti každého dítěte s důrazem na rozvoj samostatnosti.

 

Naším hlavním cílem je zprostředkovat dětem poznání světa ve všech jeho souvislostech a oblastech. Poznávat svět lidí, přírody, techniky, kultury, jejich vzájemnou propojenost a souvztažnost, a rozvíjet v dětech uvědomění, že na každém z nás do určité míry záleží, jak svět kolem nás bude vypadat.

 

Vycházíme z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Prvotním záměrem našeho výchovně vzdělávacího procesu je všestranný tělesný, psychický, intelektuální a sociální rozvoj dítěte a vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého dítěte tak, aby před vstupem do základní školy získalo fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. 

Rozvíjíme základní dovednosti dětí, vytváříme základy klíčových kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a sledujeme naplňování rámcových cílů daných RVP PV:

 

 • Rozvoj dítěte a jeho schopnost poznávat nové věci a učit se
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Rozvoj osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

 

Naše vzdělávací nabídka vychází ze vzdělávacího obsahu v RVP PV, který je rozdělen do pěti oblastí, jež se při uskutečňování vzdělávacího procesu vzájemně prolínají a doplňují tak, aby vzdělávání probíhalo integrovaně a respektovalo přirozenou celistvost osobnosti dítěte.

 

 

Přehled vzdělávacích oblastí a jejich stručná charakteristika

 

 1. Dítě a jeho tělo  - tato oblast je zaměřena osvojování poznatků a rozvoj dovedností v těchto okruzích:

 

 • lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny
 • pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • zdravé životní návyky
 • ochrana osobního zdraví a bezpečí
 • sebeobsluha
 • hygiena
 • věci kolem nás a jejich užívání
 • výtvarné a pracovní dovednosti

 

2. Dítě a jeho psychika - tato oblast je zaměřena osvojování poznatků a rozvoj dovedností v těchto okruzích:

 

 • řečové a jazykové dovednosti, produktivní i receptivní    
 • předměty a jejich vlastnosti
 • smyslové vnímání
 • logické myšlení
 • pozornost a paměť
 • číselné a matematické pojmy
 •  elementární matematické souvislosti
 • prostorové pojmy a souvislosti
 • elementární časové pojmy a souvislosti
 • poznávání sebe sama, samostatnost, sebeovládání
 • kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

3. Dítě a ten druhý - tato oblast je zaměřena osvojování poznatků a rozvoj dovedností v těchto okruzích:

 

 • vztahy mezi lidmi
 • pravidla vzájemného chování
 • navazování kontaktů s druhými lidmi
 • spolupráce
 • přátelství a empatie
 • pomoc druhým
 • emoce a prožívání

 

4. Dítě a společnost - tato oblast je zaměřena osvojování poznatků a rozvoj dovedností v těchto okruzích:

 

 • společenské role a schopnost žít ve společenství ostatních lidí
 • pravidla vzájemného styku
 • kulturně společenské návyky
 • práce, pracovní činnosti a role
 • kultura a umění
 • rozmanitost lidského světa
 • hudební a výtvarné dovednosti

 

5. Dítě a svět - tato oblast je zaměřena osvojování poznatků a rozvoj dovedností v těchto okruzích:

 

 • prostředí, v němž dítě žije a bezpečná orientace v něm
 • příroda živá i neživá
 • látky (materiály) a jejich vlastnosti
 • životní prostředí a jeho ochrana
 • věda a technika
 • bezpečnost
 • úcta k životu ve všech jeho formách
 • rozmanitost přírody i světa a jeho řád

 

Vzdělávání probíhá během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Je založeno na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinkách nebo při individuální práci s dítětem. Respektujeme věkové i individuální zvláštnosti dětí, uspokojujeme základní potřeby dětí.

Podporujeme vnitřní aktivitu a rozvíjíme tvořivé síly dítěte. Vzdělávací aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují přirozenou zvídavost dětí, rozvíjejí dovednosti dětí a jejich zájem o získávání nových poznatků. Učíme děti samostatnému rozhodování a vedeme je k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.