Pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), musí škola vzdělávat dotčené děti distančním způsobem.

Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku a stala se součástí školského zákona, a to i v mateřských školách.  Uplatňuje se v době, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ a kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a  rodiče mají povinnost zapojit předškoláky do této výuky.

 Distanční výuka probíhá formou e-mailové komunikace s rodiči. Paní učitelky připraví pro předškoláky úkoly vždy na celý konkrétní týden a zašlou rodičům v příloze e-mailu spolu s informacemi, jak s úkoly pracovat. V případě, že rodiče nemají možnost tisku zaslaných materiálů, domluví si s paní učitelkou jinou formu předání úkolů. Rodiče jsou povinni úkoly dětí schraňovat a v době zahájení prezenční výuky přinést vypracované úkoly do mateřské školy.

V případě, že dítě není schopno z důvodu zhoršeného zdravotního stavu účastnit se distančního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen dítě prokazatelně omluvit (SMS zpráva, e-mailová zpráva).

Zákonní zástupci mohou požádat o osobní konzultaci s učitelkou, pokud to bezpečnostní a hygienické podmínky umožňují.